Disclaimer

DETECTABLE SOLUTIONS bvba Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22/10/2018

Welkom,

Detectable Solutions bvba, en/of de aan hen gelieerde ondernemingen ('Detectable Solutions ') bieden website-functionaliteiten en andere producten en diensten aan wanneer u gebruik maakt van de Detectaproof.eu (de 'website') of iets op de website koopt, of wanneer u producten of diensten van Detectable Solutions. Zie privacykennisgeving en onze Cookieverklaring, om te begrijpen hoe wij met de Detectable Solutions websites uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Op de door Detectable Solutions beschikbaar gestelde Detectable Solutions websites zijn de op deze site weergegeven Algemene Voorwaarden van toepassing. Detectaproof.eu is de handelsnaam van Detectable Solutions bvba .

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze voorwaarden aandachtig door, voordat u gebruik maakt van Detectable Solutions websites. Door gebruik te maken van Detectable Solutions websites verklaart u dat u aan deze voorwaarden gebonden bent.

1 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Als u gebruik maakt van een Detectable Solutions website ofwel e-mails, tekstberichten of andere mededelingen vanaf uw computer of SMS naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Wij zullen op verschillende manieren elektronisch met u communiceren, bijvoorbeeld via e-mail, tekstberichten of ook door publicatie van elektronische berichten dan wel overige communicatie op onze website of in het kader van andere Detectable Solutions websites. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in digitale communicatie van ons te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat elke toestemming, alle berichten, publicaties en andere communicatie die wij u digitaal toesturen, niet schriftelijk dienen te geschieden tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere communicatievorm vereisen.

2 AANBEVELINGEN EN PERSONALISATIE

Als onderdeel van de Detectable Solutions websites zullen wij toepassingen, producten en diensten aanbevelen die u kunnen interesseren, uw voorkeuren bepalen, en uw ervaring personaliseren.

3 AUTEURSRECHT EN DATABANKENRECHT

De gehele content die in een Detectable Solutions website zit of daardoor ter beschikking gesteld wordt, zoals tekst, illustraties, logo's, button icons, afbeeldingen, audio clips, digitale downloads en gegevensbestanden is eigendom van Detectable Solutions of van derden die content aanleveren of ter beschikking stellen op de website en wordt beschermd door Belgisch en internationaal auteursrecht en databankenrecht. Ook de content in zijn totaliteit die in een Detectable Solutions website zit of daardoor ter beschikking wordt gesteld is de exclusieve eigendom van Detectable Solutions en wordt beschermd door Belgisch en internationaal auteursrecht en databankenrecht.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan onderdelen van een Detectable Solutions website systematisch te extraheren en/of te hergebruiken. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Detectable Solutions bvba is het u met name niet toegestaan data mining, robots of vergelijkbare gegevensverzameling en extractiesoftware in te zetten om essentiële onderdelen van een Detectable Solutions website voor hergebruik te extraheren (ongeacht of dit eenmalig of herhaaldelijk gebeurt). Het is u verder zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Detectable Solutions bvba niet toegestaan een eigen databank te vervaardigen en/of openbaar te maken, die essentiële onderdelen van een Detectable Solutions website (bijv. onze prijzen en productinformatie) bevat.

4 MERKRECHTEN EN LOGO’s

Daarnaast zijn de afbeeldingen, logo's, kopregels, button icons, scripts en namen van diensten van Detectable Solutions bvba, die in een Detectable Solutions website zitten of daardoor ter beschikking worden gesteld, merkrechten en logo’s van Detectable Solutions. Detectable Solutions’s merkrechten en logo’s mogen niet in verband met een product dat of dienst die niet aan Detectable Solutions toebehoort, gebruikt worden op een wijze waardoor de mogelijkheid bestaat dat daardoor verwarring over de herkomst bij de klant ontstaat, of op een manier waardoor Detectable Solutions beschadigd of in diskrediet gebracht wordt. Alle andere merken en tekens die geen eigendom van Detectable Solutions zijn en die in een Detectable Solutions website verschijnen, zijn eigendom van de betreffende houder.

5 OCTROOIEN

Een of meer octrooien van Detectable Solutions zijn van toepassing op de Detectable Solutions websites en op de functionaliteiten en diensten die via DETECTABLE SOLUTIONS websites bereikbaar zijn. Onderdelen van de Detectable Solutions websites worden geëxploiteerd onder licentie van een of meer octrooien.

6 LICENTIE EN TOEGANG

Onder de voorwaarde van inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Servicevoorwaarden evenals van betaling van eventuele kosten verlenen Detectable Solutions en haar aanbieders van content u een beperkte, enkelvoudige, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot het niet-commerciële gebruik van de Detectable Solutions websites. Deze licentie omvat niet de doorverkoop of het commerciële gebruik van Detectable Solutions websites of haar content, de registratie en het gebruik van productinformatie, beschrijvingen en prijzen, het afgeleide gebruik van Detectable Solutions websites of haar content, het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor een andere handelaar (behalve voor onze dealers of wederverkopers) of het gebruik van datamining, robots en vergelijkbare dataregistratie- en extractiesoftware.

Detectable Solutions en haar licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere aanbieders van content behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden aan u worden verleend. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan Detectable Solutions website of enige onderdelen daarvan te reproduceren, te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of op andere wijze voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan frames of frametechnieken te gebruiken om merken, logo's of andere auteursrechtelijk beschermde informatie (zoals afbeeldingen, tekst, web-layout of vorm) van Detectable Solutions in te voegen. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan meta tags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met gebruikmaking van de naam of het merk of teken van Detectable Solutions.

Het is niet toegestaan de Detectable Solutions websites oneigenlijk te gebruiken. U mag de Detectable Solutions websites slechts in een wettelijk geoorloofd kader gebruiken. De door Detectable Solutions verleende gebruiksrechten om de Detectable Solutions websites te gebruiken vervallen, wanneer u deze gebruiksvoorwaarden of de servicevoorwaarden niet in acht neemt.

7 UW ACCOUNT

Het is mogelijk dat u uw eigen Detectable Solutions account nodig heeft om van bepaalde Detectable Solutions websites gebruik te kunnen maken.

Wanneer u gebruik maakt van een Detectable Solutions website bent u er verantwoordelijk voor dat uw account en wachtwoord geheim worden gehouden en dat de toegang tot uw computer is beperkt, en voor zover geoorloofd onder het toepasselijke recht verklaart u dat u ermee akkoord gaat dat u voor alle activiteiten verantwoordelijk bent, die via uw account of wachtwoord worden verricht. U dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te garanderen dat uw wachtwoord geheimgehouden en veilig bewaard wordt en u dient ons onverwijld te informeren wanneer er reden bestaat om aan te nemen dat een derde kennis van uw wachtwoord heeft verkregen of dat het wachtwoord ongeautoriseerd wordt gebruikt of waarschijnlijk ongeautoriseerd is gebruikt. U bent er verantwoordelijk voor te garanderen dat de gegevens die u ons verstrekt, juist en volledig zijn en u zult ons informeren over elke wijziging met betrekking tot de door u gegeven informatie.

U mag geen gebruik maken van een Detectable Solutions website : (i) op een manier waardoor de Detectable Solutions website of de toegang daartoe onderbroken, beschadigd of op een andere wijze belemmerd wordt, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een activiteit in strijd met de wet, of (iii) om overlast, onaangenaamheden of angst te veroorzaken.

Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot diensten op de website te weigeren, of accounts te sluiten. Dit zal in het bijzonder het geval zijn wanneer u de toepasselijke wetgeving, de toepasselijke contractuele bepalingen of onze richtlijnen schendt.

8 RECENSIES, COMMENTAREN, COMMUNICATIE EN ANDERE CONTENT

Bezoekers mogen recensies, commentaren en andere content schrijven en andere communicatie zenden en voorstellen, ideeën, commentaren, vragen of andere informatie inzenden, zolang de content niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, belasterend is, de privacy schendt, het recht schendt of op andere wijze derden schendt of ongeoorloofd is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële uitingen, kettingbrieven, spam en dergelijke of dit bevat. Het is u niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, zich als een andere persoon of vennootschap voor te doen of ons op andere wijze te misleiden over de oorsprong van een bankkaart of creditcard of andere content. Wij behouden ons het recht voor (aanvaarden echter zonder overlegging van een afdoende melding geen verplichting) om deze content te verwijderen of te bewerken. Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten door een artikel of informatie in een Detectable Solutions website geschonden worden, deelt u ons dat dan mee door het desbetreffende meldingsformulier in te vullen en te versturen.

Indien u klantenbeoordelingen, commentaren, klantenvragen of antwoorden of andere door u gegenereerde content die voor op de website bedoeld is (inclusief afbeeldingen, video's of audio, gezamenlijk aan te duiden als "content") verleent u aan Detectable Solutions de volgende rechten: (a) een niet-exclusief, kosteloze licentie tot gebruik, vermenigvuldiging, publicatie, beschikbaar stellen, vertaling en wijziging van deze content, wereldwijd (inclusief het recht om aan derde partijen te sublicentiëren), en (b) het recht om de naam die u in verband met deze content instuurt te gebruiken. Persoonlijkheidsrechten van de auteur worden door deze regeling niet overgedragen.

U garandeert dat u alle door u opgestelde rechten op de content houdt of er op andere wijze over mag beschikken; dat op het tijdstip waarop de content en het materiaal ter beschikking gesteld wordt: (i) de content en het materiaal zonder gebreken zijn; en (ii) het gebruik van de content en de materialen die u ter beschikking stelt, niet in strijd is met toepasselijke voorwaarden en richtlijnen van Detectable Solutions en geen persoon of vennootschap schade berokkent (evenals dat de content en materialen niet belasterend zijn). U gaat ermee akkoord Detectable Solutions te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Detectable Solutions ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de content of materialen die u ter beschikking heeft gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Detectable Solutions bestaat op grond van een verzuim om de content adequaat te verwijderen, zodra Detectable Solutions gewezen wordt op de wetsovertreding.

9 VORDERINGEN OP GROND VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Detectable Solutions respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten op een manier gebruikt worden die een schending doet vermoeden, kan u deze ons laten weten via mail. (legal@detectaproof.eu)

10 GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DETECTABLE SOLUTIONS SOFTWARE

Naast deze gebruiksvoorwaarden gelden deze ook voor software (inclusief updates en upgrades en alle bijbehorende documentatie) die wij van tijd tot tijd tot uw beschikking stellen voor gebruik in verband met de Detectable Solutions websites.

11 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Wij proberen er steeds voor te zorgen dat de Detectable Solutions websites zonder onderbrekingen ter beschikking staan en dat gegevens zonder gebreken verzonden worden. Door de aard van internet kan dat echter niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot Detectable Solutions websites kan bij gelegenheid onderbroken of beperkt zijn, om herstel, onderhoud of de opname van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Wij proberen de frequentie en de duur van elk van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te beperken.

Detectable Solutions is onbeperkt aansprakelijk voor zover de schade voortvloeit uit opzettelijke of grof nalatige tekortkoming in de nakoming door Detectable Solutions dan wel door een wettige vertegenwoordiger of hulppersoon van Detectable Solutions .

Verder is Detectable Solutions aansprakelijk voor de nalatige schending van wezenlijke verplichtingen. Als wezenlijk gelden verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan u vast vertrouwt. Detectable Solutions is alsdan echter slechts aansprakelijk voor voorzienbare, voor de overeenkomst kenmerkende schade. Detectable Solutions is niet aansprakelijk voor de nalatige schending van andere dan de in bovenstaande zinnen genoemde verplichtingen.

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aantasting van leven, lichaam of gezondheid, voor gebreken betrekking hebbend op gegarandeerde eigenschappen van het product en niet in geval van opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid ingevolge de wettelijke productaansprakelijkheid blijft onverlet.

Voor zover de aansprakelijkheid van Detectable Solutions is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en hulppersonen.

12 TOEPASSELIJK RECHT

Belgisch recht is van toepassing (met uitzondering van de toepasselijkheid van bepalingen met betrekking tot conflictenrecht). Indien u een consument bent die zijn vaste woon- of verblijfplaats in de EU heeft, geniet u daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van uw land van verblijf. Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement Dendermonde. Dat betekent, dat u vorderingen in verband met deze gebruiksvoorwaarden die voortvloeien uit consumentenbeschermende normen, ter keuze kunt indienen zowel in België als in de EU-lidstaat, waar u woont. De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting beschikbaar, dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Wij geven er de voorkeur uw vragen in direct contact met u op te lossen, en nemen daarom niet deel aan alternatieve geschillenregelingen voor consumenten. Bij vragen of problemen kunt u direct contact met ons opnemen. (legal@detectaproof.eu)

13 WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN OF WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Detectable Solutions websites, regelingen, voorwaarden met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden. U bent gebonden aan de algemene voorwaarden, de contractuele voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die op het moment gelden waarop u gebruik maakt van Detectable Solutions websites. Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om een andere reden niet uitvoerbaar geacht wordt, geldt deze regeling als afgescheiden en niet van invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

14 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze gebruiksvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze gebruiksvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

15 MINDERJARIGEN

Wij bieden minderjarigen geen producten aan. Indien u jonger bent dan 18 kunt u slechts met medewerking van een ouder of opvoeder gebruik maken van Detectable Solutions websites.

16 PROCEDURE VOOR HET MELDEN VAN SCHENDINGEN VAN HET RECHT AAN DETECTABLE SOLUTIONS bvba

Als u van mening bent dat uw rechten geschonden worden, kunt u het meldingsformulier invullen en versturen. Wij zullen rechthebbenden en hun vertegenwoordigers onverwijld antwoorden, die het meldingsformulier ingevuld en verstuurd hebben om bezwaren met betrekking tot vermoedelijke schendingen te communiceren.

Bij ontvangst van een melding kunnen wij bepaalde maatregelen treffen, met inbegrip van het verwijderen van informatie of een artikel, waarbij alle maatregelen zonder enige erkenning van aansprakelijkheid en onder voorbehoud voor welke rechten of rechtvaardigingen dan ook ‒ die uitdrukkelijk voorbehouden blijven ‒ genomen worden. Daarnaast verleent u aan Detectable Solutions door het verzenden van een meldingsformulier het recht tot gebruik, vermenigvuldiging, wijziging, bewerking, publicatie, vertaling, productie van afgeleide werken, verspreiding en weergave van deze content, wereldwijd en in alle media. Dat omvat ook het doorsturen van de melding naar de personen die betrokken zijn bij de regeling van de content die vermoedelijk een schending vormt. U gaat ermee akkoord Detectable Solutions te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Detectable Solutions ingesteld worden en die voortvloeien uit of in verband staan met het verzenden van een melding.

17 ONZE CONTACTGEGEVENS

Deze website wordt geëxploiteerd door Detectable Solutions bvba.

Met maatschappelijke zetel te:

DETECTABLE SOLUTIONS bvba

Driegaaienstraat 192b

9100 Sint-Niklaas

Tel.: +32 32 DETECT

Btw-nummer: BE 0653 802 170

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste producten en promoties.